۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

مرگِ سوژه _ دستگاه فلسفی من، 2
هستنده ای که در خارج از خود ابژه ای نداشته باشد، هستنده ای ابژکتیو نیست. هستنده ای که خود ابژه ای برای کسی دیگر نباشد، دارای هیچ هستی ای برای ابژه ی خود نیست. یعنی رابطه ای ابژکتیو نیست. هستی اش ابژکتیو نیست. یک هستنده ی غیر ابژکتیو یک ناهستنده است.

«کارل مارکس»

نظراتی درباره تجمع مقابل مجلس در روز جهانی کارگر

پس از فراخوان دو تشکل کارگری مبنی بر تجمع کارگران و دانشجویان و ... در مقابل مجلس، بحثهایی در گرفته است که تمایل دارم نظراتم را دربار...