۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

مرگِ سوژه _ دستگاه فلسفی من، 2
هستنده ای که در خارج از خود ابژه ای نداشته باشد، هستنده ای ابژکتیو نیست. هستنده ای که خود ابژه ای برای کسی دیگر نباشد، دارای هیچ هستی ای برای ابژه ی خود نیست. یعنی رابطه ای ابژکتیو نیست. هستی اش ابژکتیو نیست. یک هستنده ی غیر ابژکتیو یک ناهستنده است.

«کارل مارکس»

رهایی فردی ممکن نیست

متاسفانه چند سالی(بیش از دو دهه) است که فعالان سیاسی غیر حکومتی و استخدام نشده توسط جناحهای قدرت، به دلیل فشارهای زیاد و تشدید ...