۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

مرگِ سوژه _ دستگاه فلسفی من، 2
هستنده ای که در خارج از خود ابژه ای نداشته باشد، هستنده ای ابژکتیو نیست. هستنده ای که خود ابژه ای برای کسی دیگر نباشد، دارای هیچ هستی ای برای ابژه ی خود نیست. یعنی رابطه ای ابژکتیو نیست. هستی اش ابژکتیو نیست. یک هستنده ی غیر ابژکتیو یک ناهستنده است.

«کارل مارکس»

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...