تفسیرتوضیح به بپایان گمنام:
این عکسها را من نگرفته ام. در خبرگزاری های رسمی و قانونی و دارای مجوز داخل ایران منتشر شده است. لطفا وقتی برای زیر آب زدن به نزد قاضیان دادگاه می روید ادعا نکنید که این عکسها را من گرفته ام تا پاپوش درست کنید. بماند که خرابی را نمی توان بیشتر از آنچه که هست، نمود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر