۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

انتخاب مرگ


اشکان: « در اولین دقایق این فیلم سه مرد ،زنی که احتمالا توان دویدن ندارد را با خود می کشند اما در نهایت با نزدیک شدن مامورین و ناتوانی دختر در فرار، دو تن از آن ها او را رها می کنند و همچنان که می دوند به پشت سر نگاه می کنند. اما یکی از این سه نفر می ایستد و میان همراهش و جان خویش اولی را انتخاب می کند. شاید انتخاب نمی کند چون اصلا برای انتخاب کردن فرصتی نیست. آن چه فهم می شود این است که نمی تواند او را تنها بگذارد. با دیدن ادامه ویدئو چشمهایم را از روی او بر نمی دارم اما پس از توحش درندگان در می یابم که دیگر تکان نمی خورد؛ نه او و نه دختری که سعی به نجاتش می کرد. نمی توانم او را نادیده بگیرم و فقط در وصف توحش جانیان بنویسم. آنچه شاهدش هستم "شهادت طلبی" شرقی نیست! زندگی را دوست دارد اما یک چیزی نمی گذارد که همراهش را تنها بگذارد.»
این ویدئو سندی است برای نشان دادن مقاومت مردمی در برابر توحشی کم مانند که یا از طریق بمباران هوایی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع اعمال می شود و یا از طریق خشونت مستقیمِ ارتش و ژنرالهای بازمانده از فروپاشی یک دیکتاتوری

***
صمد بهرنگی: مهم نیست که کی کجا و چگونه میرمیرم مهم این است که مردن و زندگی من چه تاثیری در زندگی دیگران دارد.

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...