۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

کتاب


از حالا تا زمانی که خواندن این کتاب به پایان برسد اینجا جائی است که بیشتر وقت های آزاد من در آن خواهد گذشت. امیدوارم تا زمانی که خواندن جلد دوم را تمام می کنم جلد سوم نیز منتشر شود. نسل ما فرصت استفاده از زحمات حسن مرتضوی را پیدا کرد. شاید نتیجه عمری که آقای مرتضوی پای ترجمه این کتاب گذاشته است برای این نسل از خاکستر جوانه زده و سریع به کنج خزیده، جرقه ای برای حرکت منسجم تر و پایدارتر باشد.

نظراتی درباره تجمع مقابل مجلس در روز جهانی کارگر

پس از فراخوان دو تشکل کارگری مبنی بر تجمع کارگران و دانشجویان و ... در مقابل مجلس، بحثهایی در گرفته است که تمایل دارم نظراتم را دربار...