۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

مبارزه با امپریالیسم نمی تواند از مبارزه با استبداد داخلی جدا باشد


هر نیروی چپی که لزوم توجه، تحلیل، برنامه ریزی، پرداختن و مبارزه با استبداد داخلی را به بهانه ای در یک دوره انکار می کند و ادعا می کند مقطع زمانی و دلیل وجود دارد که می توان بحث مبارزه با استبداد داخلی را به بهانه مبارزه مبارزه با امپریالیسم تعطیل کرد _ چه بخواهد و چه نخواهد _ در ورطه همدلی و همدستی آگاهانه با وضعیت موجود فرو خواهد رفت. همچنانکه وقتی نیرویی لزوم توجه، تحلیل، برنامه ریزی، پرداختن و مبارزه با امپریالیسم را تا زمان از بین رفتن استبداد داخلی غیر ضروری می داند _ آگاهانه یا ناآگاهانه_ در خدمت نظام جهانی سرمایه داری و استبداد طبقاتی ناشی از آن در جوامع مختلف در آمده و عاقبت به ورطه همدلی و همدستی آگاهانه با وضعیت موجود جهانی فرو خواهد رفت. مبارزه با استبداد داخلی همانقدر اهمیت دارد که مبارزه با امپریالیسم. هیچ یک از این دو وظیفه کلیدی و اساسی را نمی توان به بهانه لزوم پرداختن به دیگری، متوقف یا انکار کرد.

نظراتی درباره تجمع مقابل مجلس در روز جهانی کارگر

پس از فراخوان دو تشکل کارگری مبنی بر تجمع کارگران و دانشجویان و ... در مقابل مجلس، بحثهایی در گرفته است که تمایل دارم نظراتم را دربار...