۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

مبارزه با امپریالیسم نمی تواند از مبارزه با استبداد داخلی جدا باشد


هر نیروی چپی که لزوم توجه، تحلیل، برنامه ریزی، پرداختن و مبارزه با استبداد داخلی را به بهانه ای در یک دوره انکار می کند و ادعا می کند مقطع زمانی و دلیل وجود دارد که می توان بحث مبارزه با استبداد داخلی را به بهانه مبارزه مبارزه با امپریالیسم تعطیل کرد _ چه بخواهد و چه نخواهد _ در ورطه همدلی و همدستی آگاهانه با وضعیت موجود فرو خواهد رفت. همچنانکه وقتی نیرویی لزوم توجه، تحلیل، برنامه ریزی، پرداختن و مبارزه با امپریالیسم را تا زمان از بین رفتن استبداد داخلی غیر ضروری می داند _ آگاهانه یا ناآگاهانه_ در خدمت نظام جهانی سرمایه داری و استبداد طبقاتی ناشی از آن در جوامع مختلف در آمده و عاقبت به ورطه همدلی و همدستی آگاهانه با وضعیت موجود جهانی فرو خواهد رفت. مبارزه با استبداد داخلی همانقدر اهمیت دارد که مبارزه با امپریالیسم. هیچ یک از این دو وظیفه کلیدی و اساسی را نمی توان به بهانه لزوم پرداختن به دیگری، متوقف یا انکار کرد.

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...