۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

مبارزه با امپریالیسم نمی تواند از مبارزه با استبداد داخلی جدا باشد


هر نیروی چپی که لزوم توجه، تحلیل، برنامه ریزی، پرداختن و مبارزه با استبداد داخلی را به بهانه ای در یک دوره انکار می کند و ادعا می کند مقطع زمانی و دلیل وجود دارد که می توان بحث مبارزه با استبداد داخلی را به بهانه مبارزه مبارزه با امپریالیسم تعطیل کرد _ چه بخواهد و چه نخواهد _ در ورطه همدلی و همدستی آگاهانه با وضعیت موجود فرو خواهد رفت. همچنانکه وقتی نیرویی لزوم توجه، تحلیل، برنامه ریزی، پرداختن و مبارزه با امپریالیسم را تا زمان از بین رفتن استبداد داخلی غیر ضروری می داند _ آگاهانه یا ناآگاهانه_ در خدمت نظام جهانی سرمایه داری و استبداد طبقاتی ناشی از آن در جوامع مختلف در آمده و عاقبت به ورطه همدلی و همدستی آگاهانه با وضعیت موجود جهانی فرو خواهد رفت. مبارزه با استبداد داخلی همانقدر اهمیت دارد که مبارزه با امپریالیسم. هیچ یک از این دو وظیفه کلیدی و اساسی را نمی توان به بهانه لزوم پرداختن به دیگری، متوقف یا انکار کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

«آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟

«آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟ در پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو مهرداد وهابی - 02/10/2018 مانده‌ام حیران از «پاسخ» هیجده ...