۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

برای آموزش لیبرال های وطنی: کمی راجع به یک از چیزهایی که نمی دانید، بدانید!
عناوین گفتارهایی برای لیبرال‌های وطنی جهت ارائه نقدهای عقلی، جدی و غیر طوطی‌وار  به مسائل داخلی اتحاد جماهیر شوروی در زمان خروشچف و برژنف. ما، مارکسیست‌ها وقتی می خواهیم یک سیستم فکری یا پدیده تاریخی را نقد کنیم به این طریق  بحث را "باز" می کنیم.*کاسیگین، نخست وزیر دوران برژنف: شاخص سود بهترین شاخص برای نشان دادن کارائی موسسات است.

*بائی باکف، معاون شورای وزیران و رئیس گوسپلان: منطق اصلاحات مستلزم این است که تمام موسسات شاخه های مختلف اقتصاد از استقلال مالی برخوردار باشند و فکر سودآوری مبنای تمام مناسبات آنهاباشد.
پراودا، 1 اکتبر 1968

*کاسیگین: لازم به گفتن نیست که وامها را باید در درجه اول به موسساتی داد که وجود سرمایه گذاری شده را سریعاً مستهلک می نمایند.
6 آوریل 1917  

*کاسیگین: به لطف سود بدست آمده، نه تنها به کارگران و مستخدیمن بخازر شاخص های بالای کارشان در طول سال (مبلغی) پرداخت خواهد شد، بلکه در آواخر سال نیز اضافاتی به آنها تعلق خواهد گرفت.
1965

*مارکس : نرخ سود نیروی محرکه تولید سرمایه داری است و دراین سیستم فقط چیزی تولید می شود که تولید آن همراه با سود و تا زمانی تولید می شود که می تواند با سود هراه باشد.
کاپیتال


*مارکس: ... به جای اینکه رابطه تولید با احتیاجات اجتماعی، با احتیاجات انسان‌های اجتماعا تکامل یافته، تعیین کننده ی گسترش یا محدودیت تولید باشد، این عمل را سود و رابطه ی بین سود و سرمایه ی بکار گرفته شده، یعنی سطح معینی از نرخ سود انجام می دهد...
کاپیتال


*مارکس: مقولات اقتصادی چیزی جز بیان تئوریک و تجرید روابط اجتماعی تولید نیستند.
فقر فلسفه


*مارکس: انسان ها در تولید اجتماعی زندگی‌شان وارد روابط معین، ضروری و مستقل از اراده خویش می گردند... مجموعه  این روابط، ساختار اقتصادی جامعه و پایه مسخصی که روبنای حقوقی و سیاسی بر مبنای آن قرار می گیرد را تشکیل می دهند...
گروندریسه


*مجله ی روسی «مسائل اقتصادی»: اصول رهبری برای تمام روشهای مدیریت مشترک می باشد.
15 فبریه 1974


*مارکس: تمام وسائل توسعه تولید تبدیل به وسائل انقیاد و استثمار تولید کننده می گردد؛ و از وی یک انسان ناقص، تکه تکه و یا زائده یک ماشین می سازد.
کاپیتال


*مارکس: در میان تمام ابزارهای تولیدی، مهمترین قدرت تولیدی، همان طبقه انقلابی است.
فقر فلسفه


*لنین: سوسیالیسم نمی تواند توسط یک اقلیت، یک حزب تحقق یابد. این امر فقط می تواند توسط ده ها میلیون انسانی که آموخته اند چگونه خودشان کارها را انجام دهند، تحقق یابد.
کزارش درباره تجدید  نطر در برنامه، کنگره هشتم حزب بلشویک، 8 ارس 1918

*استالین: انسان ارزشمند ترین سرمایه هاست.

*استالین: ما به مدیران، مهندسین و تکنسین هائی احتیاج داریم که قادر باشند سیاست طبقه کارگر کشورمان را درک نمایند، قادر باشند این سیاست را جذب کنند و آمادگی داشته باشند که آنرا آگاهانه تحقق بخشند.
وضعیت جدید درباره وظایف جدید ساختمان اقتصادی

*مارکس: اگر مالکیت را به عنوان یک رابطه مستقل، یک مقوله جداگانه و یک ایده ی تجریدی و ابدی تعریف کنیم، این کار فقط یک توهم متافیزیکی و یا پندار بافی قضائی می تواند باشد.
فقر فلسفه


*ماده 4 قانون اساسی شوروی: مالکیت سوسیالیستی ابزارهای تولیدی و مبادله، پایه اقتصادی اتحاد شوروی است.

*مارکس: تعریف نمودن مالکیت بورژوایی، چیزی به جز تشریح تمام روابط اجتماعی تولید بورژوایی نیست.
فقر فلسفه


*آندره پومیه: بدون احتساب تولید این گروه ها، قطعه زمین های خصوصی که مساحت آن از 7.1 میایون هکتار در سال 1964 به 7.9 میلیون هکتار در 1970 رسید. بین 80 تا 90 درصد سبزیجات، میوه ، سیب زمینی، گوشت و سیر مصرفی کلخوزها و 50 درصد همین محصولات مصرفی در سوخوزها را تهیه نمیاند.

*مارکس: سرمایه دار هیچ ارزش تاریخی، هیچ حق زندگی تاریخی، هیچ دلیلی وجودی اجتماعی ندارد مگر تا آنجا که به عنوان سرمایه متجسم عمل می کند.
کاپیتال

*لنین: گذار از سرمایه داری به کمونیسم یک دوره کامل تاریخی است. تا زمانیکه این دور به پایان نرسیده است، استثمارگران بطور اجتناب ناپذیری امید احیا گذشته را در سر می پروراندند، امیدی که تبدیل به کوشش برای احیا گذشته می گردد.
انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

*عابد توانچه: این طور نیست که پس از کسب قدرت توسط پرولتاریا مبارزه طبقاتی با چیزی شبیه سحر و جادو از میان برود. طبقه ای که از آن سلب مالکیت شده است به یکباره محو و نابود نمی گردد بلکه تلاش می کنند تا باز گردد. از طریق کودتا، شورش، ... و از همه مهتر نفوذ در کادرهای حزب. شدیدترین ضربه ای که می تواد به پیکره جامعه سوسیالیستی وارد شود نفوذ بورژوازی در بین کادرهای حزب از طریق عقبه تاریخی و رسوبات ذهنی سبک زندگی گذشته ی هنوز محو نشده است برای همین مارکس در نقد برنامه گوتا می گوید:
بین جامعه سرمایه داری و جامعه کمونیستی دوران گذار انقلابی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با این دوران، یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت آن، چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی تواند باشد.


* لنین: تولید کوچک، سرمایه داری و بورژوازی را مداوماً هر روز و هر ساعت به نحو خودبخودی و در مقیاس های وسیع ایجاد می کند.
چپ روی کودکانه

* اولین نمایشگاه آمریکایی در مسکو، موجب تحریکات عظیم بسوی عیاشی و فساد گردید!

-          - نشریه komsomolskaia Pravda
متل ها و لوازم رفاهی آنهاف همبرگر، برس مخصوص ماساژ باید گسترش یابد. در این زمینه ما باید چیزهای زیادی بیاموزیم.
28 آوریل 1973


-       -  در همین سال (1973): تفاوت رسمی در دستمزدهای به حدود یک به بیست رسیده است.
- عابد توانچه: البته هنوز این شکاف در حد پشم زیر بغل دنیای جوامع سرمایه داری و کشورهای اجرا کننده تعدیل ساختاری مانند روسیه بعد از فروپاشی، آفریقای جنوبی، ایران نرسیده است.

-         -  در همین سال: در تحقیقی که در منطقه novossibrisk  انجام گرفت نشان داد که 81 درصد فرزندان روشنفکران ممتاز شهری به تحصیلات عالی می پردازند در حالیکه 16 درصد فرزندان دارای منشا کارگری و 10 درصد فرزندان کلخوز نشین ها در این امر موفق هستند.


-         -  پولیتیک هبدو:
مصاحبه یک کارگر شروری: سندیکا، حزب و مدیریت ماند سه سر یک حیوان هستند.
13 دسامبر 1973

_____________________________________

*توجه: تزهای استخراجی از کتابهایی هستند که با تلاش‌های رفقای سازمان پیکار در ایران منتشر گدیده است.

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...