۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

اصول کمونیسم


پرولترها با برده ها چه فرقی دارند؟
جواب - یک نفر برده یک مرتبه برای همیشه فروخته شده است. اما یک پرولتر مجبور است خود را هر روز و هر ساعت بفروشد. ...

یک نفر برده اگر بتواند از میان کلیه روابط مالکیت فقط رابطه ی بردگی را از بین ببرد، آزاد خواهد شد و حال آنکه، آزادی پرولتر فقط و فقط در صورتِ الغاء کلیه ی اصول مالکیت شخصی میسر خواهد گردید.

فردریک انگلس

نظراتی درباره تجمع مقابل مجلس در روز جهانی کارگر

پس از فراخوان دو تشکل کارگری مبنی بر تجمع کارگران و دانشجویان و ... در مقابل مجلس، بحثهایی در گرفته است که تمایل دارم نظراتم را دربار...