مرگِ سوژه _ دستگاه فلسفی من، 2
هستنده ای که در خارج از خود ابژه ای نداشته باشد، هستنده ای ابژکتیو نیست. هستنده ای که خود ابژه ای برای کسی دیگر نباشد، دارای هیچ هستی ای برای ابژه ی خود نیست. یعنی رابطه ای ابژکتیو نیست. هستی اش ابژکتیو نیست. یک هستنده ی غیر ابژکتیو یک ناهستنده است.

«کارل مارکس»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر