۱۳۸۹ خرداد ۹, یکشنبه

تفسیرتوضیح به بپایان گمنام:
این عکسها را من نگرفته ام. در خبرگزاری های رسمی و قانونی و دارای مجوز داخل ایران منتشر شده است. لطفا وقتی برای زیر آب زدن به نزد قاضیان دادگاه می روید ادعا نکنید که این عکسها را من گرفته ام تا پاپوش درست کنید. بماند که خرابی را نمی توان بیشتر از آنچه که هست، نمود.

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...