سنتز، مُرد


ستنز از همان لحظه ی شکل گیری یک تز است. سنتز، نیست. سنتز قبل از آنکه باشد، به تز، - می شود... دیالکتیک مرده را فراموش کنید. دیالکتیک زنده، دیالکتیک بدون سنتز است. دیالکتیکی که راه را میشناسد نه مقصد را. آغاز و پایانی نیست. تز، و آنتی تز در یک حلقه.

۱ نظر: